Kurs

Kurs oversikt  » Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling

Fra 01. januar 2007 er det i henhold til Statens vegvesens Håndbok 051, Arbeidsvarsling, krav om at alle som utfører arbeid på veg minimum skal ha gjennomgått Kurs 1, Arbeid på veg. Med ”arbeidsvarsling” menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg. Med arbeid på veg menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring mv.

Kurs 1:
For alle som skal utføre arbeid på veg
Alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkesveg skal minimum ha gjennomgått kurs 1.
Med arbeid på veg menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Varsling ved vegarbeid
 • Sikring ved vegarbeid
 • Ansvarsfordeling, hvilket personlig ansvar har den som arbeider på veg
 • Hensyn til sikkerhet og framkommelighet


Personer som har bestått kurs 2 trenger ikke kurs 1.

Kurs 2:
For ansvarshavende

Kurs for ansvarshavende.
Følgende tema skal inngå i opplæringen:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Krav til varsling av trafikanter
 • Krav til sikring ved vegarbeid
 • Varslingsplaner, vedtak og innhold
 • Ansvarsfordeling, regelverk
 • Kontrollrutiner, tiltak ved oppståtte feil, sanksjoner.


Kurs 3:
Manuell trafikkdirigering

Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg
til kurs type 1 eller type 2. I tillegg skal vedkommende ha førerkort i klasse B.
Følgende tema skal inngå i opplæringen:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Tegngivning og adferd
 • Bremselengder, reaksjonstider
 • Generelt om trafikkavvikling
 • Praktisk øvelse


Kurs/Målgruppe

Kurs for alle som skal utføre arbeid i tilknytning eller på veg

Undervisningsmål

Formålet med arbeidsvarsling er å:

 • Sikre arbeidere og trafikanter
 • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
 • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet


Læreform

Klasserom

Varighet

Kurs 1 for alle som skal utføre arbeid på veg 3 timer + prøve
Kurs 2 for ansvarshavende 6 timer + prøve
Kurs 3 i manuell trafikkdirigering 2 timer (+ praksis) + kurs 1 eller 2