Tjenester

  • Risikovurdering og risikoanalyse
  • Sikkerhetsrådgivning ADR gods


Forskriften om sikkerhetsrådgivere
Krav om sikkerhetsrådgiver i viksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane.

Forord
Formålet med forskriften er å forebygge skade på liv, miljø eller materielle verdier i virksomhet som håndterer transport av farlig gods på veg eller jernbane. For å nå dette målet skal berørte virksomheter utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere som, under ledelsens ansvar, skal se til at virksomheten foregår på en sikker måte.

Siste utgave av forskriften hvor kravet til sikkerhetsrådgiver inngår, er Forskrift av 01. desember 2006 om transport av farlig gods på veg og jernbane, kapittel 7 og i ADR/RID 2007, kapittel 1.8.3.

Som man vil se er sikkerhetsrådgiverens oppgave på mange måter en presisering av den eksisterende forskriften om systematisk,- helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Begge forskriftene omfatter virksomhet som håndterer transport av farlig gods, og begge forskriftene legger opp til ordninger som skal føre til at den relevante sikkerhetslovgivningen overholdes. I dette ligger det ingen motsetninger. Når det gjelder virksomhet som håndterer transport av farlig gods, presiseres det imidlertid i Forskrift om transport av farlig gods at man skal utpeke en eller flere nærmere bestemte personer som skal se til at ordninger for å overholde den relevante sikkerhetslovgivningen innføres. Den relevante sikkerhetslovgivningen vil da være landtransportforskriften inkludert ADR og RID.

Virksomhetens eksisterende system for internkontroll vil være et godt grunnlag ved innføring av ordningen med sikkerhetsrådgiver.